ଚିକେନ୍

  • ଚିକେନ୍

    ଚିକେନ୍

    ଜଳବାହୀ VOC- ମୁକ୍ତ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କପୋଲାଇମରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଘନତା, ମୁଖ୍ୟତ high ଉଚ୍ଚ ଶିଅର ହାରରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବ to ାଇବା ପାଇଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟୁଟୋନିୟନ୍ ପରି ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆଚରଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |